tu załaduje się grafika

RODO

Szanując Państwa prawa oraz respektując rozporządzenia RODO i aktualne przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

Administrator danych:

 1. Firma Kumak Tomasz Kluba gromadzi i przetwarza dane adresowe/kontaktowe tylko firm (podmiotów gospodarczych) i osób fizycznych korzystających z usług Kumak Tomasz Kluba, tworząc zbiór danych, który według rozporządzenia RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) mogą mieć charakter danych osobowych, dlatego, będąc w zgodzie z wytycznymi RODO z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji, na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

  Administratorem danych osobowych jest
  Kumak Tomasz Kluba
  Ul. Klonowa 11
  56-300 Milicz
  NIP 916-137-15-51
  e-mail: kumak.kajaki@gmail.com
  tel. 694142448 / 576746716

Dane osobowe przetwarzane przez Kumak

  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy są wskazane na formularzu zamówienia), Kumak Tomasz Kluba zbiera tylko niezbędne dane osobowe wymagane do realizacji zamówionych usług, chodzi tu o imię i nazwisko, nazwę firmy, dane adresowe, dane kontaktowe, informacje o produktach
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – dane przetwarzane przez Kumak Tomasz Kluba w celach podatkowych i rachunkowych
 3. dane, które są administrowane Kumak Tomasz Kluba nie są udostępniane innym podmiotom handlowym oprócz podmiotów związanych bezpośrednio z realizacją usługi i biuro księgowe
 4. dane osobowe administrowane przez Kumak Tomasz Kluba nie są przetwarzane automatycznie

Okres przechowywania danych przez Kumak Tomasz Kluba

  Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 1. obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji)
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Kumak Tomasz Kluba
 3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

Prawa osób korzystających z usług Kumak Tomasz Kluba w zakresie przetwarzania danych

  Informujemy, że spełnimy wszystkie Twoje prawa wynikające z RODO, tj.:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 8. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora i wyrażenia własnego stanowiska
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
  Prawa wymienione w pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8 można zrealizować przez kontakt na adres
  Kumak Tomasz Kluba
  Ul. Klonowa 11
  56-300 Milicz
  bądź przez pocztę elektroniczną na adres kumak.kajaki@gmail.com

Dostęp osób trzecich do danych osobowych

 1. Zebrane dane nie są przekazywane osobom trzecim, natomiast mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionym organom (Policja, Prokuratura, Izba Celna, Skarbowa itp.).

Zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z wytycznymi RODO oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Zmiany

 1. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

tu załaduje się grafika


kajaki spływy kajakowe wypożyczalnia kajaków milicz milicki w miliczu dolny śląsk dolnośląskie rzeka barycz kumak sułów potasznia z potaszni 40 zł dowóz osób wróbliniec dolina baryczy
gądkowice informacja turystyczna autobus citroen 2cv xm wypoczynek sułowie ruda sułowska stawy milickie pomoc karp cennik feel free corona ( ͡° ͜ʖ ͡°)