tu załaduje się grafika

Regulamin wynajmu kajaków.

§1. Informacje ogólne:

 1. Umowa wynajmu kajaków zawierana jest pomiędzy firmą „Kumak Tomasz Kluba” z siedzibą ul. Klonowa 11, 56-300 Milicz, tel. 694 142 448, zwaną dalej Właścicielem sprzętu turystycznego a Wynajmującym kajaki.
 2. Osoba wynajmująca sprzęt musi być osobą pełnoletnią i musi okazać dokument potwierdzający tożsamość w momencie spisania umowy.

§2. Rezerwacja sprzętu:

 1. Uzyskanie informacji o dostępności sprzętu oraz rezerwacji sprzętu można dokonać wyłącznie telefonicznie.
 2. Adres mailowy kumak.kajaki@gmail.com oraz skrzynka odbiorcza strony https://www.facebook.com/Kumak.eu służą w celach wyłącznie informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z rezerwacją i dostępnością sprzętu.
 3. Ceny sprzętu zamieszczone są w cenniku na stronie http://www.kumak.eu.
 4. Po uprzedniej rezerwacji telefonicznej, w przypadku rezerwacji 10 lub więcej sztuk kajaków, należy uiścić zaliczkę w wysokości 15zł od każdego zamówionego kajaka na podane poniżej dane:

  Kumak Tomasz Kluba
  ul. Klonowa 11, 56-300 Milicz

  60 1020 5297 0000 1802 0201 6970 - PKO Bank Polski

  Tytułem: Imię i nazwisko wynajmującego, ilość kajaków, termin wynajmu.

  Przykładowo: Jan Kowalski, 10sztuk, 15.06.2013
 5. Pozostałą kwotę należy uregulować gotówkowo, lecz nie później niż w dniu spływu.
 6. Istnieje możliwość wystawienia rachunku na przelew dla grup zorganizowanych. W takim przypadku, pozostałą kwotę można uregulować przedpłatą na ww. konto. Wpłynięcie środków na konto musi nastąpić nie później, niż w dniu wynajmu kajaków.
 7. Wynajmujący rezerwujący sprzęt potwierdza zapoznanie się z i akceptuje treść regulaminu.

§3. Warunki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku rezygnacji z wynajęcia sprzętu, Wynajmujący ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Właściciela nie później jak 7 dni przed datą wynajmu, pod rygorem utraty opłaty rezerwacyjnej.
 2. W przypadku rezygnacji z wynajęcia sprzętu w terminie dłuższym niż 7 dni przed datą spływu, Właściciel dokona zwrotu Wynajmującemu całej wpłaconej kwoty.
 3. Właściciel zastrzega możliwość odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych i w takim wypadku gwarantuje zwrot całej wpłaconej kwoty Wynajmującemu.

§4. Warunki atmosferyczne

 1. W przypadku złych warunków atmosferycznych w dniu spływu (deszcz, burza) możliwa jest rezygnacja* z wynajęcia sprzętu lub przeniesienie terminu spływu na inny dogodny i wolny dla obu stron termin.
 2. Rezygnacja** ze względu na stan wody jest możliwa tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym z firmą Kumak.eu. Firma Kumak.eu wydaje ostateczną decyzję o zasadności odwołania spływu.

* Właściciel dokona zwrotu Wynajmującemu całej wpłaconej kwoty.
** W przypadku braku zasadności odwołania spływu, obowiązuje §3 punkty 1-2.

§5. Obowiązki wynajmującego

 1. Wynajmujący zobowiązuje się zapoznać z regulaminem.
 2. Wynajmujący oraz uczestnicy spływu zobowiązują się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i kultury na wodzie oraz wzajemnie udzielać pomocy w razie potrzeby.
 3. Wynajmujący zobowiązuje się dbać o sprzęt oraz o środowisko w czasie spływu i postojów.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (wpłacona zaliczka w takim wypadku nie będzie zwracana).
 5. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem bądź zniszczeniem. Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić sprzęt w stanie nie gorszym niż w momencie wynajmu.
 6. Firma Kumak.eu nie ponosi odpowiedzialności za uczestników spływu, ich zachowanie, bagaż jak i z tytułu nieszczęśliwych wypadków.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Właścieciela sprzętu, firmy Kumak Tomasz Kluba.
tu załaduje się grafika

tu załaduje się grafika


kajaki spływy kajakowe wypożyczalnia kajaków milicz milicki w miliczu dolny śląsk dolnośląskie rzeka barycz kumak sułów potasznia z potaszni 40 zł dowóz osób wróbliniec dolina baryczy
gądkowice informacja turystyczna autobus citroen 2cv xm wypoczynek sułowie ruda sułowska stawy milickie pomoc karp cennik feel free corona ( ͡° ͜ʖ ͡°)